nie pokazuj tego więcej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Serwis partnerski portalu OfertyBespośrednie.pl

Jak łatwo zamieszkać na wsi?

Dom na wsi – marzenie wielu tysięcy, wielu milionów Polaków. Miejsce, do którego można uciec przed zgiełkiem, pośpiechem, hałasem. Miejsce spokoju, odpoczynku, relaksu. Jak zrealizować to marzenie?  Od czego zacząć?                                                                  

Pierwszą rzeczą nierozerwalnie związaną z budową domu jest zakup działki. Typowe działki budowlane, takie, które są objęte ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego lub takie dla których została wydana decyzja o warunkach zabudowy  i zagospodarowania  terenu z reguły są działkami drogimi i nie każdego stać na ich zakup. Każdy, kto jest ograniczony finansowo i szuka taniej ziemi pod budowę swojego własnego domu natknie się prędzej czy później na „działkę siedliskową”. Żaden akt prawny nie definiuje pojęcia „działka siedliskowa”.  Według orzeczenia Sądu Najwyższego (uchwała z dnia 15 grudnia 1969 r. IIICZP 12/69) działką siedliskową jest działka pod budynkami wchodzącymi w skład gospodarstwa rolnego. Także ustawa o ochronie gruntów rolnych stwierdza,  że są to grunty rolne pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu. Spotykając zatem oferty sprzedaży „działek siedliskowych” wiedzmy, że mowa tu o gruntach rolnych, na których można wybudować dom wraz zabudowaniami gospodarczymi.  Grunty rolne stanowią łakomy kąsek dla inwestorów z uwagi na ich malownicze położenie, oraz niską cenę. Niska cena jednak wynika z tego, że są pewne ograniczenia w możliwości zabudowy takich działek. Zanim zdecydujemy się na zakup takiej działki należy poznać wszelakie wymagania, które trzeba spełnić przed uzyskaniem pozwolenia na zabudowę takiej działki.                                                                                

Pozwolenie na budowę siedliska może uzyskać wyłącznie rolnik, gdyż zabudowa siedliskowa jest ściśle związana z prowadzeniem rodzinnego gospodarstwa rolnego. W poszczególnych gminach, uchwałą Rady, określono minimalną powierzchnię użytków rolnych pozwalających na ubieganie się o zabudowę siedliskową. Rolnikiem indywidualnym jest osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 300 ha, prowadząca osobiście gospodarstwo rolne, posiadająca kwalifikacje rolnicze, zamieszkała w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa (art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego).                                                                                              

Przez osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego należy rozumieć podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących działalności rolniczej w tym gospodarstwie. Kwalifikacje rolnicze ma osoba, która uzyskała wykształcenie rolnicze co najmniej zasadnicze lub wykształcenie średnie lub wyższe albo osobiście prowadziła gospodarstwo rolne lub pracowała w nim przez co najmniej pięć lat. Praktyka wiązania "siedliska" z kwalifikacjami rolniczymi oraz uznawania ich za kryterium braku zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze ma swoje źródło w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, która ma na celu m.in. zapewnienie prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.
Jeżeli jednak planowana inwestycja nie jest związana z prowadzeniem działalności rolniczej i inwestor nie jest rolnikiem wówczas  aby budować na działce rolnej, inwestycja budowlana musi być zgodna z zapisami planu miejscowego (jeśli taki obowiązuje w danej gminie) lub decyzją o warunkach zabudowy (gdy planu nie ma).

W planie miejscowym mogą się znajdować różne wymagania i ograniczenia co do przyszłej zabudowy terenu, na przykład ustalenie minimalnej powierzchni działki. Jeżeli działka nie spełni takiego warunku, nawet rolnik nie dostanie pozwolenia na budowę. Decydując się na zakup działki, należy zatem uzyskać wypis z miejscowego planu dotyczący terenu, na którym planujemy inwestycję. Wówczas przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę organ będzie związany postanowieniami planu.
Żeby uzyskać z kolei decyzję o warunkach zabudowy, działka musi spełnić kilka wymogów:
- co najmniej jedna sąsiadująca z nią nieruchomość musi być zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy
Uwaga! – tego warunku nie stosuje się do zabudowy zagrodowej, w przypadku, gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie (może to być kilkanaście hektarów);
- musi mieć dostęp do drogi publicznej;
- istniejące lub projektowane uzbrojenie działki musi być wystarczające do rozpoczęcia budowy domu;
- na przeszkodzie nie mogą stać przepisy odrębne (na przykład o ochronie środowiska). Jeżeli powyższe warunki nie będą spełnione, gmina nie ma prawa wydać decyzji o warunkach zabudowy.
W razie braku planu zagospodarowania przestrzennego należałoby się wstrzymać z ostatecznym zakupem działki lub zawrzeć jedynie umowę przedwstępną z zastrzeżeniem, że umowa ostateczna zostanie zawarta po wydaniu satysfakcjonującej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Autor: RB

Najnowsze oferty w serwisie

Działki siedliskoweSiedliska

Kulikówka

4200 m2 56 000 PLN

Ratowice

2000 m2 120 000 PLN

Makosieje

8900 m2 450 000 PLN

Stary Imielnik

11400 m2 170 000 PLN